Karantêne komt er aan!

Nog even dan is het zover. De theatrale kuier Karantêne in Tytsjerk. Een vrolijke belevingstocht. wij hebben er zin in. Informatie www.karantene.nl (HELAAS IS HET HELEMAAL UITVERKOCHT)

Vreemd…… magisch…….vanaf vrijdag 22 april beginnen de voorstellingen van Karantêne 🥳

Karantêne is in teatrale en keunstsinnige rûngong troch in diel fan it doarp Tytsjerk en Park Vijversburg. De rûngong is basearre op ferhalen oer de steat fan de boaijum. Ierde, wetter en soerstof as de basis fan it libben. Karantêne sil spile wurde op 22, 23, 24, 29, 30 april en 1 maaie 2022
Update: ÚTVERKOCHT!

https://www.facebook.com/karantenetytsjerk

https://fb.watch/c1vqBrWM-P/

Allegear Klaasjes, hoepel-op-froulju, crisisexperts, wjirmenmannen, swalkers, earme sloebers, servearsters, hangjongeren en berntsjes sûnder iten…en Saakje mei lytse sike Leny, …… allegear folk yn Tytsjerk en Vijversburg.

It hiele doarp is yn aksje foar de teatrale kuier Karantêne. Mear sjen?
Foar kaarten www.karantene.nl