Enquête woningbehoefte

Dorpsbelangen Tytsjerk heeft in eerdere overleggen met de gemeente informatie verkregen over de mogelijkheden tot woningbouw in Tytsjerk. Na vele jaren is er vanuit het woningcontigent van de provincie duidelijk geworden om welke aantallen dit kan gaan (ca. 10-12 woningen). Met deze informatie is de commissie Bouwen & Wenjen aan de slag gegaan.

Om de wensen in het dorp te peilen is er een enquête opgesteld welke in het dorp verspreid gaat worden. Het doel van deze enquête is het zo concreet mogelijk achterhalen hoe groot de behoefte is om in Tytsjerk een woning te verwerven. Dat willen we weten voor wat betreft de mensen die nu in Tytsjerk wonen, maar ook voor mensen die in Tytsjerk zijn opgegroeid, wegens gebrek aan geschikte woningen naar een plek buiten Tytsjerk zijn getrokken en graag zullen terugkeren als de mogelijkheid daartoe in Tytsjerk gaat ontstaan.

Daarbij willen we onderscheid maken in huurders en kopers. Ook willen we weten of die behoefte bestaat op de korte termijn of een iets langere termijn. Bovendien willen we de behoefte onderscheiden naar typen woningen en eventueel ook de bijzondere verlangens/eisen vernemen.

De commissie wil dit graag weten omdat tijdens voorgenoemde bijeenkomsten met de gemeente is gebleken dat er grote behoefte bestaat aan starterswoningen en aan seniorenwoningen. Hoe groot die behoefte precies is, valt uit de gegevens niet exact vast te stellen. Omdat er met de komst van het nieuwe MFC en de verhuizing van de school (en in eerdere instantie het samengaan van de beide scholen) mogelijk ruimte vrijkomt voor inbreiding van het dorp met woningen, is het belangrijk om op korte termijn over nauwkeurige gegevens te kunnen beschikken.

In februari 2023 staat er weer een overleg met de gemeente gepland in het kader van de ‘Dorpenronde’ waarin de woonvisie en het woningbouwprogramma ter tafel zullen komen. De commissie wil dan ook de komende periode (december ’22, januari ’23) gebruiken om een enquête op te stellen en te verspreiden. Deze wordt u schriftelijk via het dorpsblad ‘Yn ‘e Line’ aangeboden, en tevens digitaal via deze pagina (via een Google docs document). Tevens wordt er een QR code aangemaakt zodat u de enquête eenvoudig op uw eigen device kunt invullen.

Er mogen meerdere vragenlijsten per adres worden ingevuld. Bijvoorbeeld door ouders en hun kind(eren). Daarnaast kan iedereen die geïnteresseerd is in een woning in Tytsjerk de vragenlijst invullen. Wonen bijvoorbeeld uw kinderen, vrienden en andere familieleden niet (meer) in Tytsjerk maar willen ze wel graag terugkomen: breng ze dan op de hoogte van deze vragenlijst!

Wij hechten uiteraard waarde aan uw privacy. De vragenlijst is dan ook anoniem en de documenten worden niet aan derden ter beschikking gesteld. De resultaten worden met de gemeente besproken en op deze website vermeld.


Update februari 2023:

We hebben vele reacties mogen ontvangen, dank daarvoor! De resultaten vindt u binnenkort op deze pagina.