Tytsjerk

Friersk

Schoolgebouw It Lemieren Wylgekamp 59, Tytsjerk, Fryslân, Nederland

FRIERSK Priuw de sfear fan Ierske kusten en Fryske greiden. “Friersk” hjit de nije groep fan Chris Kalsbeek. Se bringe[...]