Multi Functioneel Centrum (MFC) Tytsjerk

Voorjaar 2024

Het hoogste punt is bereikt! Met de plaatsing van het uilenbord op het vernieuwde dak van de boerderij werd officieel het hoogste punt van het gebouw gehaald en dat moest natuurlijk gevierd worden. Met dank aan alle medewerkers van bouwbedrijf Hesco, Installatiebedrijf Bouma, rietdekkersbedrijf Sikkema en alle anderen die het MFC samen opbouwen werd er genoten van een gebakje in de prille voorjaars zon!

In februari van 2024 ziet het er inmiddels al heel anders uit, onderstaand een aantal prachtige afbeeldingen van de afgelopen periode.

December 2023

Foto gemaakt door Lindhorst Huisvestingsadviseurs, Jeroen van Veen.

Februari 2023

Oktober 2022

September 2022

Juni 2022

Maart 2022

Afgelopen week de presentatie gehad van het voorlopig ontwerp van het MFC Tytsjerk.

Fijne reacties gehad, op naar het definitieve ontwerp.

Hierbij ontvangt u de presentatie van Maas Kristinsson Architecten over het MFC Tytsjerk die de afgelopen twee informatieavonden is gebruikt. https://lindhorst.wetransfer.com/…/bc1c774804551…/b3176d


Februari 2022

Uitnodiging informatiebijeenkomst MFC Tytsjerk

September 2021

Persbericht:

Gemeenteraad stemt unaniem in met het voorstel MFC Tytsjerk!

Afgelopen week was het dan eindelijk zo ver: tijdens de vergadering van 16 september 2021 heeft de Gemeenteraad van Tytsjerksteradiel unaniem ingestemd met het voorstel om in Tytsjerk een Multi Functioneel Centrum (MFC) te realiseren! Daarmee zijn jaren van hard werken aan de voorbereidingen beloond en is bovenal een gedegen keuze voor de toekomst gemaakt. Met het nieuwe MFC kunnen goede faciliteiten voor ontmoeting, onderwijs en kinderopvang in Tytsjerk worden behouden en krijgen deze een enorme impuls. 

“We kunnen ons doarpshûs behouden en toekomstbestendig maken. Onze sterke dorpsschool ‘De Romte’ en haar gebruikers krijgen samen met de kinderopvang eindelijk de ruimte die ze verdienen. Bovendien blijft ook de functie van de gymzaal behouden; deze wordt multifunctioneel inzetbaar als gymzaal, speellokaal voor school en grote zaal voor bijvoorbeeld grotere culturele evenementen en voorstellingen”, aldus de voorzitter van Dorpsbelangen Tytsjerk, Boudewijn Dijkstra. “Het wordt een prachtig geheel als middelpunt van alle actie in ons dorp waarop we erg trots zijn”. 

Dorpsbelangen Tytsjerk is daarom de Gemeenteraad, het college en alle betrokken ambtenaren zeer erkentelijk voor het mogelijk maken van het MFC Tytsjerk. Dank gaat ook uit naar alle partners (verenigd in de regiegroep MFC Tytsjerk) die met veel toewijding, inzet en overtuiging hebben bijgedragen aan het bereiken van deze belangrijke mijlpaal.

En nu door…

We gaan nu een volgende fase in. De komende tijd werken we zorgvuldig aan de realisatie van het MFC met als doel dit eind 2023 in gebruik te nemen. Bij de uitwerking worden ook weer alle Tytsjerkers uitgenodigd om mee te doen en te denken. Het MFC Tytsjerk zal de thuisbasis zijn voor Doarpshûs Yn ‘e Mande, basisschool De Romte en Kinderwoud kinderopvang. Het project is voor optimale uitvoering in handen van het ervaren kantoor van Lindhorst Huisvestingsadviseurs.

Tytsjerk doet, Tytsjerk ontmoet, Tytsjerk leeft: Tytsjerk in beweging!


Na de positieve behandeling van het voorstel MFC Tytsjerk in de Raad (1/7), is het als een hamerstuk besluitvormend op de Raadsagenda van 16 september gezet (punt 16). Update Iepen Poadium (9/9): de VVD heeft naar aanleiding van de voorstellen voor Tytsjerk en Jistrum vragen gesteld aan het college over de toekomstige financiële gevolgen van het Maatschappelijk Vastgoed beleid als voorstellen zoals die voor Tytsjerk en Jistrum worden aangenomen. Ook andere partijen hebben vragen gesteld. Naar aanleiding van de discussie die ontstond is het voorstel voor MFC Tytsjerk van een Hamerstuk gewijzigd in een Besluitvormend, bespreekstuk. Dit is wat verwarrend voor ons als dorp omdat de gehele Raad zich voor de zomer zeer lovend heeft uitgelaten over het MFC Tytsjerk waarna men gezamenlijk heeft besloten het als een Hamerstuk te agenderen. Dorpsbelangen Tytsjerk e.o. heeft er vertrouwen in dat de Raad zal instemmen met het voorstel in lijn met de inhoudelijke (opiniërende) bespreking voor de zomer.

Als de Raad daadwerkelijk instemt met het voorstel, dan kunnen we naar een volgend fase: het starten van de planprocedures en ontwikkeling van het hele MFC. Met de Regiegroep MFC Tytsjerk zijn de eerste voorbereidingen voor deze fase op 1 september besproken.

Op 7 september heeft de regionale media berichten gepubliceerd over de behandeling van het voorstel in de Raad:
Waldnet
Omrop Fryslân

Dinsdagavond 15 juni 2021 heeft de Regiegroep de ideeën voor een MFC in Tytsjerk kunnen toelichten aan de Gemeenteraad. Vanuit de Gemeente heeft een ambtenaar de financiële kant toegelicht. De Raad heeft tijdens deze bijeenkomst vragen gesteld. Klik hier om de bijeenkomst via de website van T-diel terug te kijken.
Die avond is ook een presentatie gegeven, deze kunt u ook inzien via deze link.
In samenwerking heeft een aantal mensen een leuk filmpje gemaakt om het belang van een MFC Tytsjerk voor het dorp, vooral natuurlijk voor de Tytsjerkers jong, oud en iedereen daar tussenin!

Op donderdag 1 juli zal de Gemeenteraad het voorstel MFC Tytsjerk bespreken (opiniërende behandeling). De documenten staan inmiddels klaar op de gemeentelijke website. De bijeenkomst is te volgen via het internet. Tytsjerk staat om 17:35 op de agenda!
Update (1/7): De Raad heeft heel positief op het voorstel MFC Tytsjerk gereageerd.

Op 16 september neemt de Raad een definitief besluit over het MFC Tytsjerk.

Tijdens de (online) Algemene Ledenvergadering van 28 januari 2021 hebben ruim 30 deelnemers (o.a.) een update gekregen over de ontwikkelingen rondom het MFC Tytsjerk idee. Op dinsdagavond 11 mei 2021 waren er ook ongeveer 30 mensen (digitaal) aanwezig bij een Open Dorpsavond over het MFC Tytsjerk. Bovenstaand ‘Moodboard’ (sfeerbeeld) is getoond tijdens de Open Dorpsavond.

MFC Tytsjerk
Het idee om in Tytsjerk tot een MultiFunctioneel Centrum te komen, is mede ontstaan vanuit het samengaan van de Tytsjerker basisscholen tot Ontmoetingsschool de Romte (2018). Een andere belangrijke aanleiding is het streven naar het behoud van/impuls geven aan ons dorpshuis als plek voor ontmoeting, cultuur, activiteiten voor jong en oud en nog veel meer.

Ontmoetingsschool de Romte zit nu nog in een te klein schoolgebouw van meer dan 45 jaar oud. De noodzaak om een nieuw schoolgebouw te realiseren, is door de gemeente ook vastgesteld. Er is geld gereserveerd voor een nieuw schoolgebouw. De school werkt nauw samen met Kinderwoud als partner voor kinderopvang en de voorschoolse ontwikkeling van het jonge kind. De inzet is om school en kinderopvang met nog meer samenhang naar de toekomst te brengen met een Integraal KindConcept (IKC).

Ons Hûs fan it Doarp, Yn ‘e Mande, is een karakteristiek gebouw. Veel Tytsjerkers, maar ook niet Tytsjerkers hebben hier goed herinneringen liggen. Zowel het bestuur, gebruikers, beheerder e.a. stellen zich de vraag hoe we ons dorpshuis voor de toekomst kunnen behouden en aan te kunnen blijven sluiten bij de behoeftes van Tytsjerkers aan ontmoeting, samen actief zijn in clubs of verenigingen, jong en oud een plek geven om samen te komen, plezier te hebben en elkaar ook te ondersteunen waar nodig. Verduurzaming van het gebouw en het ook financieel gezond houden van het dorpshuis zijn daarbij uitdagingen die met een MFC Tytsjerk worden ondervangen.

Recent is de vragen rondom het behoud en de verduurzaming van onze gymzaal ook verbonden aan de ontwikkeling van een MFC. Dat betekent dat in de uitgewerkte ideeën wordt voorzien dat een grote (gym)zaal, die ook geschikt is als speellokaal en voor o.a. theater en evenementen.

Regiegroep
Er is een groep samengesteld waarin de dragende partijen voor een MFC Tytsjerk samen regie voeren op de hele ontwikkeling. De Regiegroep bestaat uiteraard uit vertegenwoordigers van de school (en koepel), kinderopvang en het dorpshuis (bestuur en beheer). Dorpsbelangen Tytsjerk heeft eerder het initiatief genomen om een MFC Tytsjerk na te streven – door de vereniging vastgesteld in de Dorpsvisie 2018. De Gemeente Tytsjerksteradiel is verbonden aan de Regiegroep om een goede afstemming te krijgen over wat er mogelijk/reëel is binnen de vastgestelde kaders. Doarpswurk is een provinciale stichting die partijen als bijv. verenigingen voor dorpsbelangen met kennis, ervaring en verbinding ondersteunt.

Samenhang en slimme clustering van functies in Tytsjerk
Met een MFC brengen we in Tytsjerk dorpshuisfuncties, school, kinderopvang en beweging bij elkaar. Het idee is dat we daarmee verbindingen tussen die functies in de hand werken en ook dat er slimmer/beter gebruik kan worden gemaakt van de accommodatie.

De MFC Tytsjerk ontwikkeling heeft tot gevolg dat de oude schoolgebouwen en gymzaal hun huidige functie zullen verliezen. Dit geeft mogelijkheden om ook slim en in samenhang naar deze accomodaties te kijken. Op de oude schoollocaties denken we daarbij aan woningbouw – inbreiding, ook als voortvloeisel uit de vastgestelde dorpsvisie en in aansluiting bij de gemeentelijke kaders.

Met de uitgewerkte MFC ideeën gaan we voor het behoud van een gymzaal in Tytsjerk. De huidige gymzaal kan daarmee een andere functie krijgen. Hoe en wat staat nog helemaal open.

De stappen
Nadat de vereniging voor Dorpsbelangen begin 2018 de dorpsvisie heeft vastgesteld, met daarin het MFC-idee, is er veel gebeurd. De visie is aan de Gemeenteraad gepresenteerd en uitgereikt, er zijn in het dorp open MFC ateliers georganiseerd, er zijn gesprekken met Tytsjerkers geweest en een aantal brieven/e-mails beantwoord. De Regiegroep heeft experts ingeschakeld om allerlei aspecten goed in kaart te brengen op basis waarvan ook steeds meer en meer een gedeeld verhaal is opgebouwd.

De ideeën zijn nu zo ver als mogelijk bij elkaar gebracht. Het bovenstaande Moodboard is daarvan een samengevat sfeerbeeld. De Gemeenteraad zal een besluit moeten nemen over het ook daadwerkelijk mogelijk gaan maken van een MFC Tytsjerk, alle betrokken gebouwen en de grond is in eigendom van de gemeente en drukt ook met onderhoud en beheerslasten op de gemeentelijke begroting. Voor dit soort gebouwen/accomodaties is beleid in de maak. Dit beleid vormt de kaders voor de verdere uitwerking van de MFC-ideeën voor Tytsjerk. De verwachting is dat dit beleid op 1 juli 2021 in de gemeenteraad wordt vastgesteld. Als deze kaders zijn vastgesteld, kan het MFC-Tytsjerk idee ook aan de Raad worden voorgelegd. We hopen dat dit z.s.m. na 1 juli plaats kan vinden.

Als ook de Gemeenteraad de MFC ontwikkeling in Tytsjerk ondersteunt, komen we in een volgende fase. De ideeën worden verder uitgewerkt tot plannen, daarbij worden natuurlijk ook de noodzakelijke en zorgvuldige procedures gevolgd. Als deze procedures allemaal goed kunnen worden doorlopen, kan een MFC Tytsjerk ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Al deze stappen zullen, als het allemaal voorspoedig mag verlopen, nog wel een anderhalf tot twee jaar nodig hebben. Een eventuele opening van MFC Tytsjerk zal daarmee niet eerder dan eind 2023 kunnen plaatsvinden.

Heeft u vragen of ideeën ten aanzien van MFC Tytsjerk, dan kunt u deze bij de Regiegroep MFC Tytsjerk inbrengen via uw vereniging voor Dorpsbelangen, bijv. per e-mail: dorpsbelangentystjerk@gmail.com